API SL, 10W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SL, 20W-50

DOWNLOAD [TDS]

ر وغن موتور سیکلت چهار زمانه (سوپرکوارتر)

سـوپر کوارتـر *،SLبـا اسـتفاده از روغـن پایـه نیمهسـنتزی و معدنـی حاصـل از پالایـش برشـی از نفـت خـام و انجـام
فرآینـد هیدروژناسـیون و مـواد افزودنـی مخصـوص و مرغـوب، جهـت اسـتفاده در تمـامی فصـول و شـرایط آب و
هوایـی تولیـد گردیـده اسـت. ایـن محصـول الزامـات عملکـردی API, JASOرا پوشـش میدهـد و جهت مصرف
در موتورسـیکلتهای چهـار زمانـه بنزینـی غیـر اتوماتیـک مناسـب اسـت

مزايا

خاصیت ضد ا کسیداسیون و پایداری حرارتی عالی

اســتارت آســان موتــور و رســیدن ســریع روغــن بــه قطعــات بــه بهتریــن شــکل بــه منظــور
روانکاری در دماهای پائین

دارای مواد ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

 

جدول مشخصات​

*کوارتر: اسبی سریع با بدنی عضلانی