Group I Base Oil

DOWNLOAD [TDS]

روغــن پایــه

TNZ–SN 350، یــک روغــن پایــه معدنــی بــا ویســکوزیته نســبتا ســبک و شــاخص گرانــروی بالا (کارایــی خــوب در رنــج دمایــی گســترده) است کــه در تولیــد روانکارهــا مــورد مــصرف می‌باشــد. ایــن بــرش روغنــی تحــت فرآینــد پالایــش بــه‌وســیله حــلال و هیدروفینیشــینگ تولید می‌شود و به‌علت ویژگــی روانکاری (لوبریســیتی) خوبــی که دارد به‌عنــوان روغــن پایــه در روانکارهــای خوردویــی و صنعتــی از جملــه در روغــن دنــده، روغــن فلــزکاری و ســیال هیدرولیــک مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد.