Trans-U Oil

DOWNLOAD [TDS]

روغـن ترانسـفورماتور

TNZ Trans-U یک روغن ترانسفورمر (روغــن عایــق‌) بر پایه نفتنیــک هیدروفــراوری شــده و بــدون ترکیبــات وکــس اســت کــه مشــخصات دی­الکتریــک بســیار خوبــی را بــه‌عنــوان یــک خنک­کننــده فراهــم مــی­آورد. این محصول دارای نقطه ریزش بسیار پایین، سیالیت در سرمای عالی، و پایــداری شــیمیایی بــالا‌یی می­باشــد. روغــن ترانســفورماتور TNZ Trans-U بــرای اســتفاده در ترانســفورماتورها به­ویــژه ترانســفورمرهای پرقــدرت، بریکرهــای گردشــی، خازن‌هــا و دیگــر تجهیــزات الکتریکــی طراحــی شــده اســت.

مزايا

• انتقال حرارت عالـی

• پایـداری فوق‌العـاده در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت که از تشـکیل لجـن و رسـوبات ممانعت می‌کند

• به حداقـل رسـاندن سرعت تخریب روغـن

• افزایـش طول‌عمـر مفیـد روغن

• ثابـت دی‌الکتریـک بـالا کـه تضمین‌کننـده عایق‌کنندگـی و خاموش‌سـازی عالـی قوس الکتریکـی است

•محافظـت موثـر و طولانی مـدت قطعـات حسـاس از خوردگـی و زنگ‌زدگـی

 

جدول مشخصات