Group I Base Oil

DOWNLOAD [TDS]

روغــن پایــه

TNZ–SN 150، یــک روغــن پایــه معدنــی مرغــوب از گــروه I اســت کــه دارای شــاخص گرانــروی بــالا (عملکــرد خــوب در رنــج دمایــی گســترده) می‌باشــد. ایــن بــرش نفتــی کــه محصــول بــرج تقطیــر در خــلا اســت، پــس از فرآینــد وکس‌زدایــی به‌وســیله حــلال و هیدروفینیشــینگ، بــه‌عنــوان روغــن پایــه در روانکارهــای خوردویــی و صنعتــی از جملــه در روغــن دنــده، روغــن فلــزکاری و ســیال هیدرولیــک مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد.