Group I Base Oil

DOWNLOAD [TDS]

روغــن پایــه

TNZ–SN 100، یــک روغــن پایــه معدنــی ســبک بــا شــاخص گرانروی بالا (عملکــرد خــوب در رنــج دمایــی گســترده) است کــه در تولیــد روانکارهــا و ادتیوهای روانــکاری مــورد مــصرف اســت. ایــن بــرش روغنــی کــه تحــت فرآینــد پالایــش به‌وســیله حــلال و هیدروفینیشــینگ قــرار می‌گیــرد به‌عنــوان روغــن پایــه در روانکارهــای خوردویــی و صنعتــی از جملــه در روغــن دنــده، روغــن فلــزکاری و ســیال هیدرولیــک مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد.