SP, 0W-16 DOWNLOAD [TDS]

SP, 0W-20

DOWNLOAD [TDS]

SP, 0W-30

DOWNLOAD [TDS]

SP-5W30

DOWNLOAD [TDS]

SP-5W40

DOWNLOAD [TDS]

روغن موتور بنزيني

لوســیتانو* یــک روغــن موتــور بنزینــی تمــام‌ســنتتیک بســیار مرغــوب، دارای جدیدتریــن و بــه روز تریــن ســطح اسـتاندارد جهانـی API SPاسـت. ایـن محصـول قابلیـت حفاظـت از موتورهـا در برابـر پدیـده احتـراق زودرس در دور پائیـن (LSPI)، کـه تحـت شـرایط سـخت کار می‌کننـد را دارد. ایـن محصـول بـرای روانـکاری انـواع خودروهـای مـدرن تنفـس طبیعـی، توربوشـارژ و هیبریـدی بـا طراحـی موتـور سـال 2020بـه بعـد پیشـنهاد می‌گـردد.

مزايا

محافظت از موتورهای توربوشارژ در برابر پدیده احتراق زودرس در دور پایین

پایداری حرارتی و ا کسیداسیون عالی و در نتیجه افزایش طول عمر روغن موتور

موثر بر کاهش مصرف سوخت و در نتیجه اثرات مثبت محیط زیستی

 

جدول مشخصات

*لوســیتانو: اســی بــا ماهیچه‌هــای قــوی و هــوش بــالا، کــه در اصــل بــرای جنــگ،درسـاژ و گاوبـازی پـرورش داده شـده اسـت.