Lubricating Oil Drop Oil

DOWNLOAD [TDS]

روغن قطره

کولاریز*-روغن قطـره؛ یـک محصـول ویـژه می‌باشـد کـه در فرمولاسـیون آن از مرغوب‌تریـن روغن پایـه‌ها و ادتیوها اسـتفاده شـده اسـت و بـه دلیـل داشـن ویسـکوزیته مناسـب بـرای مصـارف صنعتی، ماشـین‌آلات راهسـازی، ماشـین‌آلات کشـاورزی، شـیردوش‌ها، انـواع تسـمه‌نقاله، گیربکـس، پمپ‌هـا، زنجیرچـرخ و ادوات کشـاورزی کارایـی بالایـی دارد. همچنیـن ایـن روغن قطـره به‌عنـوان روغـن هیدرولیـک سـاده بـرای روانـکاری بالابرهـا، جک‌هـا و محورهـای سـاده دسـتگاه‌ها توصیه می‌شـود.

مزايا

• خاصیـت ضدسـایش خوب

• پایداری خوب در برابر اکسیداسیون و حرارت

• قابلیـت انتقـال حـرارت مناسـب

جدول مشخصات

     *کولاریز: اسبی مناسب برای سواری آزاد