ATF II

DOWNLOAD [TDS]

روغـن دنـده اتوماتیـک (ATF)

کاتیـاواری*-II؛ روغـن دنـده اتوماتیـک بسـیار باکیفیـتی اسـت که برای استفاده در جعبه دنده‌های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه‌های صنعتی، طراحی شده است. کاتیاواری-II که منجر به عملکرد روان دنده‌ها می‌شود، از روغن پایه‌های باکیفیـت و ادتیوهای ویژه، کـه تاییدیه‌هـای شرکت‌هـای جـنرال موتـورز (DEXRON-II D) و فـورد را دارا می‌باشـند، تولید می‌شود.

مزایا

• پایـداری خوب در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت

• موثـر در کاهـش اصطـکاک و عملکـرد روان دنده

• روانـکاری مناسـب در شرایـط کاری سـخت

• محافظـت بهتر دنده در برابـر زنگ‌زدگـی، خوردگـی و سـایش

• سـازگاری عالـی بـا آب‌بندهـا، افزایـش طول‌عمـر کاسـه‌نمدها، و بـه حداقـل رسـاندن احتـمال نشـتی

جدول مشخصات

   *کاتیاواری: اسبی جنگی مناسب برای سوارکاری و مسابقات ورزشی، معروف به اسب پلیس