API GL-5, 75W-80

DOWNLOAD [TDS]
API GL-5, 80W-90 DOWNLOAD [TDS]

API GL-5, 85W-90

DOWNLOAD [TDS]

API GL-5, 85W-140

DOWNLOAD [TDS]

روغن دنده

هلشـتاین* GL-5؛ روغـن دنـده‌ای بـا خاصیـت روانـکاری عالـی اسـت کـه در انواع تما‌م‌سنتزی، نیمه‌سنتزی و معدنی موجود می‌باشد. این محصول جهـت استفاده در سیستم انتقـال نیروی خودرو و محـور حرکت (اکسـل) در شرایـط کاری سـخت ماننـد سرعـت زیاد-فشار کاری ناگهانـی، سرعـت زیـاد-گشـتاور کم، و یـا سرعـت کم-گشـتاور زیـاد بـرای رنـج وسـیعی از خودروهـای نیازمنـد بـه روغن‌هـای بـا سـطح کارایی  API GL-5 طراحـی شـده اسـت. کاربـرد هلشـتاین GL-5 در خودروهـای سـبک و سـنگین ماننـد خودروهای سـواری، ون، اتوبـوس، کامیون‌هـای سـبک و سـنگین، و تجهیـزات برون‌جـاده‌ای مـورد اسـتفاده در ساخت‌وسـاز، معـادن و کشـاورزی می‌باشـد.‌

مزایا

• تولیـد شـده از بهتریـن روغن پایـه‌ها و ادتیوهای ضدفشـار

• قابلیـت تحمـل فشـار کاری زیـاد و ممانعـت از سـایش

• افزایـش طول‌عمـر دنـده و یاتاقـان‌‌ها به علت پایـداری عالی روغن در برابـر اکسیداسـیون

• محافظت موثر از قطعات در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی

• حاوی ترکیبات آنتی‌فوم کارآمد و تضمیـن روانـکاری موثـر قطعـات

• سـازگاری عالـی بـا آب‌بندهـا و بـه حداقـل رسـاندن میزان نشـتی روغن

جدول مشخصات

*هلشتاین: اسبی با قدرت، حاکم مطلق مسابقات پرش و درساژ