API GL-4, 80W-90 DOWNLOAD [TDS]

API GL-4, 85W-90

DOWNLOAD [TDS]

API GL-4, 85W-140

DOWNLOAD [TDS]

API GL-4, SAE 90

DOWNLOAD [TDS]

روغن دنده

هلشـتاین* GL-4؛ روغـن دنـده‌ای کارآمد بـا خاصیـت روانـکاری بـالا اسـت کـه جهـت انتقـال نیروی خودرو و محـور حرکـت (اکسـل) بـرای رنـج وسـیعی از خودروهـای نیازمنـد بـه روغن‌هـایی بـا سـطح کارایی API GL-4 طراحـی شـده اسـت. این محصول در انواع تمام‌سنتزی، نیمه‌سنتزی و معدنی تولید می‌شود. کاربـرد هلشـتاین GL-4 در جعبه‌دنده‌هـای دسـتی خودروهـای سـبک و سـنگین مانند خودروهـای سـواری، ون، اتوبـوس، کامیون‌هـای سـبک و سـنگین، و در تجهیـزات برون‌جـاده‌ای مـورد اسـتفاده در ساخت‌وسـاز، معـادن و کشـاورزی می‌باشـد.

مزایا

• تولیـد شـده از بهتریـن روغن پایـه‌ها و ادتیوهای ضدفشـار مناسـب

• قابلیـت تحمـل فشـار کاری زیـاد و ممانعـت از سـایش

• پایـداری در برابـر اکسیداسـیون، و افزایـش طول‌عمـر دنـده و یاتاقـان

• دارای ویژگـی ضدزنـگ و ضدخوردگـی، و افزایـش طول‌عمـر مفیـد قطعـات

• حاوی ترکیبات آنتی‌فوم کارآمد، و تضمیـن روانـکاری موثـر قطعـات

• سـازگاری عالـی بـا آب‌بندهـا و بـه حداقـل رسـاندن میزان نشـتی

جدول مشخصات

*هلشتاین: اسبی با قدرت، حاکم مطلق مسابقات پرش و درساژ