API GL-1, SAE 90

DOWNLOAD [TDS]
API GL-1, SAE 110 DOWNLOAD [TDS]

API GL-1, SAE 140

DOWNLOAD [TDS]

روغن دنده

هلشـتاین* GL-1؛ روغـن دنـده‌ای بـا خاصیـت روانـکاری بـالا اسـت کـه جهـت انتقال نیرو در رنـج وسـیعی از دنده‌هایی که تحـت فشـار کاری متوسـط، در وسایل نقلیه سـبک و سـنگین، تجهیـزات بـرون جـاده‌ای مـورد اسـتفاده در ساخت‌و‌سـاز، معـادن و کشـاورزی، کـه نیازمنـد روغن‌هـایی با سـطح کارایی API GL-1 هسـتند، کاربـرد دارد. هلشـتاین GL-1 به دو صورت ساده، و دارای ادتیوهای فشارپذیر(EP)  که در مقابل فشارهای بالا مقاوم هستند، تولید می‌گردد.‌

مزایا

• تولیـد شـده از بهتریـن روغن پایـه‌ها و ادتیوهای فشارپذیر(EP)

• ظرفیت تحمل فشار کاری بالا

• روانکاری مطمئن قطعات

• حاوی ترکیبات آنتی‌فوم موثر

جدول مشخصات

*هلشتاین: اسبی با قدرت، حاکم مطلق مسابقات پرش و درساژ