ISO 6743/4, HH

DOWNLOAD [TDS]

روغـن هیدرولیک

هانگریـن*-HH؛ روغـن هیدرولیک چند منظوره‌ای اسـت کـه از روغـن پایـه‌ها و ادتیوهای مرغوب تولیـد می‌شـود و جهـت روانـکاری عمومی در سیسـتم‌های هیدرولیـک در ماشـین‌آلات صنعتـی و صنایع سبک از جمله دستگاه پرس و ماشین‌کاری، و تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک سبک، و سیسـتم‌های گردشـی کـه بـه روغن‌هـای هیدرولیـک بـا نقطـه ریـزش پاییـن نیـاز دارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد. ایـن محصـول الزامات مورد نیـاز بـرای استاندارد ISIRI 6423 را دارا می‌باشـد.

مزایا

• افزایـش طول‌عمـر سیستم هیدرولیک به علت جداپذیـری خوب آب از روغـن

• محافظـت قطعـات حسـاس سیسـتم هیدرولیـک در برابـر سایش

• کنـترل موثـر تشـکیل کف

• نقطه ریزش پایین

جدول مشخصات

*هانگرین: اسبی قوی، بی‌پروا و نترس