Cleaner Solution

DOWNLOAD [TDS]

محلول شیشه‌شوی

شـیشه‌شوی-TNZ؛ محلـول شیشه‌شـوی باکیفیـتی اسـت کـه بـرای انـواع وسـایل نقلیـه قابـل اسـتفاده می‌باشـد. ایـن محلـول بـا از بیـن بـردن سریـع چربـی و گردوغبـار از روی شیشـه، یـک رانندگی ایمـن را تضمیـن می‌کنـد. این محصول غیرسـمی و سـازگار بـا محیـط زیسـت، محلولی آب‌گریز است که مانـع از جـذب آب روی شیشـه می‌شود. شـیشه‌شوی-TNZ هیـچ آسـیبی بـه رنـگ و قطعـلات لاسـتیکی وارد نمی‌کنـد.

مزايا

• تمیـزی و شـفاف کردن شیشـه‌ها بـدون ایجـاد رسـوب و لکـه روی آن

• جلوگیـری از یخ‌زدگـی شیشـه‌ها

• عـدم آسـیب بـه سـطوح رنـگ شـده، لولـه، شـیلنگ، واشر و برف پاک‌کن‌ها

• قابـل اسـتفاده در تمـام فصـول سـال

• جلوگیـری از تشـکیل بخـار شیشـه‌ها