API CF/CF-2

DOWNLOAD [TDS]

روغن‌ لوکوموتیو

شـتلند*-CF؛ مجموعـه روغن موتورهـای دیزلی فاقـد کلـر و فلـز روی، ویـژه لوکوموتیوهـای مـدرن اسـت کـه بـه منظـور شستشـو و تمیـزی عالـی موتورهـا و افزایـش طول عمـر فیلـتر روغـن، حتـی در شرایـط بسـیار سـخت طراحـی شـده اسـت. ایـن روغن‌هـای بسـیار باکیفیـت کـه الزامـات عملکـردی انجمـن متصدیـان نگهـداری لوکوموتیو (LMOA) نسـل 5 و API CF/CF-2 را کامـلا پوشـش می‌دهنـد، در سـه درجـه گرانـروی SAE 15W-40, SAE 20W-40, SAE 40 موجـود می‌باشـند. سری شـتلند بـرای اسـتفاده در موتورهـای دیزلـی لوکوموتیـوها، موتورهـای دیزلـی دوزمانـه و چهارزمانـه بـا سرعـت متوسـط، موتورهـای دریایـی و ثابـت بـرای تولیـد بـرق، یـا حفـاری دریایی کـه نیاز بـه روغـن فاقـد فلـز روی دارند، مناسـب می‌باشـد.

مزايا

• عـاری از ترکیبـات روی بـه منظـور محافظـت عالـی یاتاقان‌هـای دارای فلـز نقـره در برابـر خوردگـی

• ویژگــی پاک‌کنندگــی و متفرق‌کنندگــی اســتثنایی موتــور

• پایـداری عالـی در برابـر حرارت و اکسیداسـیون و ممانعت از تشـکیل لجـن

• کاهـش مصرف سـوخت

• فاصله زمانی طولانی تعویـض روغـن

• روانـکاری موثـر در دماهـای پاییـن

جدول مشخصات​

*شـتلند: اسبی پا کوتاه از نژاد اسب‌های اصیل انگلیسی، معروف به اسب بارکش