Trans Oil Class II

DOWNLOAD [TDS]

روغن ترانسفورماتور

روغــن ترانســفورماتور کلاس II (روغــن عایــق‌)، روغــنی با پایه نفتنیــک هیدروفــراوری شــده و بــدون ترکیبــات وکــس اســت کــه مشــخصات دی‌الکتریــک بســیار خوبــی را بــه‌عنــوان یــک خنک‌کننــده فراهــم مــی‌آورد. این محصول دارای سیالیت در سرمای عالی، و پایــداری شــیمیایی بــالا‌یی می‌باشــد. روغــن ترانســفورماتور کلاس II بــرای اســتفاده در ترانســفورماتورها به‌ویــژه ترانســفورمرهای پرقــدرت، ســوییچ‌گیرها، بریکرهــای گردشــی، خازن‌هــا، کویل‌هــای احــتراق داخلــی خــودرو و دیگــر تجهیــزات الکتریکــی طراحــی شــده اســت.

مزايا

• انتقال حرارت عالـی

• پایـداری فوق‌العـاده در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت که از تشـکیل لجـن و رسـوبات ممانعت می‌کند

• به حداقـل رسـاندن سرعت تخریب روغـن

• افزایـش طول‌عمـر مفیـد روغن

• ثابـت دی‌الکتریـک بـالا کـه تضمین‌کننـده عایق‌کنندگـی و خاموش‌سـازی عالـی قوس الکتریکـی است

• محافظـت موثـر و طولانی مـدت قطعـات حسـاس از خوردگـی و زنگ‌زدگـی

جدول مشخصات