Refrigeration Compressor Oil CFC

DOWNLOAD [TDS]

روغن کمپرسورهای تبریدی (سردسازی)

اکسـمور*CFC-؛ سری روغن‌های تمام‌سـنتزی است کـه از روغـن پایـه پلی‌اُل‌اسـتر تولیـد شـده و در کمپرسـورهای تبریـدی کاربـرد دارد. ایـن محصـول بـا کارایـی بـالا الزامـات سـختگیرانه اغلـب سیسـتم‌های مـدرن سردسـازی و تهویـه، کـه با مـاده سردکننـده سـازگار بـا گاز اوزون پـر می‌شـوند، را پوشـش می‌دهـد و آزمون‌هایـی فراتـر از الزامـات عملکـردی استانداردهای DIN 51503 KD وISO 6743-32003 L-DRD, L-DRE, L-DRF, L-DRG  را پوشش می‌دهد. اسـتفاده از ایـن روانـکارها در سیسـتم‌های تهویـه هـوای متحـرک، تهویـه هـوای خانگـی، پمپ‌هـای حرارتـی خانگـی و تجـاری، یخچال‌هـای صنعتـی از جملـه سردخانه‌هـای ویـژه حمـل و نقـل، سردخانه‌هـای دریایـی، کارخانجـات انجـماد مـواد غذایـی و سردخانه‌هـای ویـژه نگهـداری مـواد غذایـی توصیه می‌شوند.

مزايا

• محافظـت عالـی قطعـات کمپرسـور در برابـر سـایش و زنگ‌زدگـی

• کـاهش هزینه‌هـای نگهـداری و افزایش طول‌عمر مفید تجهیزات

• روغنـی کامـلا بـدون وکـس و بـا نقطـه ریـزش پاییـن کـه از انسـداد فیلترها جلوگیـری کـرده و تضمین‌کننـده عملکـرد روان کمپرسـور می‌باشـد.

• زیسـت‌تخریب‌پذیری عالـی، کـه باعـث می‌شـود بتـوان بـا روش‌هـای متعـارف آن را تجزیـه و بـه طبیعـت بازگردانـد.

• سـازگار بـا الاسـتومرهای مـورد اسـتفاده در سیسـتم‌های سردسـازی

• سـازگار بـا دی‌اکسـیدکربن و انـواع گازهـای تبریـدی HC و HFC , CFC/HCFC

• پایـداری حرارتـی و اکسیداسـیونی عالـی

جدول مشخصات

    *اکسـمور: اسبی کوهستانی و نیمه‌وحشی