Radiator Coolant

DOWNLOAD [TDS]

آب رادیاتور

 

آب رادیاتـور-TNZ؛ محصولی با طول‌عمر طولانی، کـه حاوی ادتیوهای موثر در محافظت از سیستم خنک‌کننده تجهیزات می‌باشد. ایـن محصـول عـلاوه‌بـر ممانعت از تشـکیل رسـوب در رادیاتـور، قطعـات فلـزی حسـاس موتور را در برابـر خوردگـی و زنگ‌زدگـی محافظـت می‌کند. همچنیـن بـا کاهـش نقطـه انجـماد آب از یـخ‌زدن آن در هـوای بسـیار سرد جلوگیـری می‌کنـد.