افتون

Specification Handbook یک هندبوک بسیار جامع در زمینه روانکار است که ...

مقاله انتی فوم

فوم‌ در مایعات به‌عنوان پراکندگی گاز در مایع تعریف می‌شود که معمولا ناشی ...

آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تجهیز نیروی زنگان همزمان با ...