رفتن به محتوا

Developments in Lubricant Technology

عنوان کتاب: Developments in Lubricant Technology
نویسنده:S. P. Srivastava
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 336

Developments in Lubricant Technology کتابی جامع است که یک درک اساسی از مفهوم روانکارها و فنآوری­های مرتبط با آن از جمله روانکارهای سنتزی و سازگار با محیط زیست را ارائه می­دهد. به خواننده می آموزد تا نقش فنآوری در تولید روغن­های معدنی را درک کند. این کتاب که در 20 بخش تدوین شده است، همچنین به جزئیات اصلی روغن­های مهم صنعتی و روغن­های اتومبیل برای موتورهای مختلف می پردازد. کلاسه بندی انواع گروه های کاربردی، الزامات استانداردهای روغن، تصفیه مجدد و نظارت بر شرایط روانکاری تجهیزات از جمله دیگر موضوعاتی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته­اند.

Developments in Lubricant Technology

عنوان کتاب: Developments in Lubricant Technology
نویسنده:S. P. Srivastava
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 336

Developments in Lubricant Technology کتابی جامع است که یک درک اساسی از مفهوم روانکارها و فنآوری­های مرتبط با آن از جمله روانکارهای سنتزی و سازگار با محیط زیست را ارائه می­دهد. به خواننده می آموزد تا نقش فنآوری در تولید روغن­های معدنی را درک کند. این کتاب که در 20 بخش تدوین شده است، همچنین به جزئیات اصلی روغن­های مهم صنعتی و روغن­های اتومبیل برای موتورهای مختلف می پردازد. کلاسه بندی انواع گروه های کاربردی، الزامات استانداردهای روغن، تصفیه مجدد و نظارت بر شرایط روانکاری تجهیزات از جمله دیگر موضوعاتی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته­اند.

Developments in Lubricant Technology

عنوان کتاب: Developments in Lubricant Technology
نویسنده:S. P. Srivastava
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 336

Developments in Lubricant Technology کتابی جامع است که یک درک اساسی از مفهوم روانکارها و فنآوری­های مرتبط با آن از جمله روانکارهای سنتزی و سازگار با محیط زیست را ارائه می­دهد. به خواننده می آموزد تا نقش فنآوری در تولید روغن­های معدنی را درک کند. این کتاب که در 20 بخش تدوین شده است، همچنین به جزئیات اصلی روغن­های مهم صنعتی و روغن­های اتومبیل برای موتورهای مختلف می پردازد. کلاسه بندی انواع گروه های کاربردی، الزامات استانداردهای روغن، تصفیه مجدد و نظارت بر شرایط روانکاری تجهیزات از جمله دیگر موضوعاتی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته­اند.