رفتن به محتوا

آقای سید محمد امین شهیدی
رئیس هیئت مدیره
کارشناسی مکانیک حرارت و سیالات

آقای دکتر آرمین ابراهیمی
مدیر عامل
دکتری اقتصاد 

آقای امیرحسین نیوندی
نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناسی کشاورزی

آقای سید محمد جواد شهیدی
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت

آقای مهندس بیژن صدوقی
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداری