رفتن به محتوا

آقای سید محمد امین شهیدی
رئیس هیئت مدیره
کارشناسی مکانیک حرارت و سیالات

آقای بهنام امینی سفیدآب
مدیر عامل
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

آقای امیرحسین نیوندی
نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناسی کشاورزی

آقای سید محمد جواد شهیدی
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت

خانم دکتر بهار ملایی
عضو هیئت مدیره
دکتری شیمی